Skip to main content

Vedtægter for forening til indsamling til hjælp til Veteraner.

Grundlagt den 16. juni 2018

Vedtægter for VeteranSupport.dk
Vedtægter for forening til indsamling til hjælp til Veteraner.
Grundlagt den 16. juni 2018
§1
Foreningens navn: VeteranSupport.dk
Foreningens adresse: Klostermosevej 106A DK – 3000 Helsingør
§2
Foreningens formål som nonprofit organisation:
Stk. 1
Formålet er at støtte veteraner, deres nære omgangskreds og eventuelt efterladte i samarbejde med andre
organisationer og foreninger.
Støtten kan ske i form af kontanter, kammerathjælp, ressourcehjælp, vejledning mm. – eller hjælp i en
kombination af ovenstående.
Foreningen skal søge at samvirke med andre støtteforeninger til styrkelse af hele grundideen. Støtte til
veteranarbejdet begrænses ikke kun til økonomisk bistand men også til hjælp i en bred forstand.
Det økonomiske fundament for hjælp – er midler skaffet ved fundraising, indsamlinger, aktiviteter for og
med veteraner samt salg af merchandise (non-profit). Midlerne kan fordeles til veteraner, deres familie,
omgangskreds og efterladte eller projekter til støtte for disse ud fra ansøgninger, samt udvælgelse af
projekter.
§3
Medlemmer:
Stk. 1
Adgang til at blive medlem af foreningen med stemmeret har enhver, som tilslutter sig foreningens formål
og idégrundlag, og som har betalt kontingent til foreningen. Kontingentet for det efterfølgende forenings år
fastsættes på den årlige generalforsamling, idet kontingentet for foreningsåret 2021/22 udgør kr. 100.
Adgang til at blive støttemedlem af foreningen uden stemmeret har enhver, som har ytret ønsker herom
enten via foreningens Facebookside eller via e-mail til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål
og idégrundlag.
Stk. 2
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller ved udløb.
Stk. 3
Udvidede medlemmer som fremgår af oversigt over disse, er alene en
støttefunktion til bestyrelsen. De deltager som hovedregel ikke i bestyrelsesmøder, men kan indkaldes af
formanden ved særligt behov til behandling af enkelte punkter på bestyrelsesdagsordenen. Udvidede
medlemmer har som alle andre medlemmer eller støttegrupper mulighed for at deltage i
generalforsamlinger såfremt de opfylder kriterierne herfor.
Stk. 4.
Ambassadører for VeteranSupport.dk indstilles til og vælges af bestyrelsen i henhold til de til enhver tid gældende kriterier herfor
vedtaget af bestyrelsen.
§4
Støtte:
Støtte kan indbetales direkte til foreningens bankkonto, via mobilepay eller som kontant betaling. Såfremt
der ønskes fradrag for støtten, skal navn og CPR-nr. meddeles foreningen, der foretager indberetning til
SKAT efter gældende regler, og under forudsætning af, at foreningen oppebærer godkendelse til at
modtage gaver efter skattestyrelsens bestemmelser.
§5
Generalforsamling:
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i foreningsårets første kvartal og indkaldes med mindst 14
dages varsel. Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemmer som har indbetalt kontingent senest 5
(fem) hverdage før afholdelse af generalforsamlingen. Herudover oplyses der om generalforsamling på
foreningens FaceBook side, så også støttemedlemmer får mulighed for at deltage.
Stk. 2
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før,
generalforsamlingens afholdelse. Forslag sendes skriftligt til formanden for foreningen på foreningens email
adresse eller med post til foreningens postadresse. Førnævnte informationer skal altid fremgå af
foreningens hjemmeside FaceBook side. Forslag modtaget senere end ovenstående optages ikke som punkt
for generalforsamlingen og der kan derfor ikke besluttes på forslaget, men det kan henføres under
eventuelt og behandles der som diskussion, men ikke til beslutning.
Stk. 3
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er altid beslutningsdygtig.
Stk. 4
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Personvalg er altid skriftligt, såfremt blot et enkelt medlem ønsker dette.
Stk. 5
Registrerede støttemedlemmer har møderet men ikke stemmeret jf. §3 stk. 1. Ambassadører har
stemmeret, hvis de udover at være ambassadører samtidig opfylder kriterierne for at være medlem jf. §3
stk. 1.
§6
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent/ordstyrer.
2) Valg af 1 referent.
3) Beretning ved formanden.
4) Kassererens beretning. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. Såfremt der indsamles mere
end 3 mio. kr. indenfor et kalenderår, skal der ske revision af statsautoriseret revisor.
5) Indkomne forslag.
6) Valg til bestyrelsen jf. § 7.
7) Evt. Valg af revisor.
8) Eventuelt.
§7
Bestyrelsen:
Stk. 1
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af formand, næstformand og yderligere op til 7
medlemmer.
Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to (2) år ad gangen, med et rotationsprincip på et (1) år, for at prøve at
undgå at ikke hele bestyrelsen forlader bestyrelsen i et valgår. Dette for at sikre kontinuitet, erfaring og
viden ikke tabes i relation til gennemførte og aktuelle sager, kontakter og projekter.
§8
Konstituering:
Stk. 1
Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formand og næstformand, der vælges på generalforsamlingen.
Stk. 2
Formanden eller den konstituerede næstformand leder bestyrelsesmøderne. Mødet er beslutningsdygtigt,
når formanden eller næstformanden samt 2 øvrige medlemmer fra bestyrelsen er til stede.
Ved en eventuel afstemning afgøres enhver sag ved flertalsbeslutning.
Er der stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.
I formandens fravær er det næstformandens stemme, der er udslagsgivende ved stemmelighed.
Det er muligt at deltage i møder via elektroniske medier – og at stemmer afgivet som sådan også tæller –
når identiteten på personen er bekræftet.
Stk. 3
I tilfælde af udtrædelse af bestyrelsesmedlemmer, har bestyrelsen mulighed for at foretage selv-supplering
frem til næste generalforsamling, dog maksimalt med 3 bestyrelsesmedlemmer i løbet af et forenings år.
Der skal således indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at vælge en ny bestyrelse, hvis mere end
3 medlemmer udtræder i løbet af foreningsåret. Hvis formanden udtræder, indtræder næstformanden
automatisk som formand frem til næste generalforsamling, og bestyrelsen udpeger selv en ny næstformand
fra dens midte.
§9
Regnskabsår:
Stk. 1
Regnskabsåret går fra den 1. oktober til den 30. september, for dermed at følge perioden for godkendelse
til at foretage indsamling fra Indsamlingsnævnet.
Stk. 2
Alle udgifter skal godkendes af bestyrelsen, og de skal være medtaget i foreningens årsbudget.
Ekstraordinære udgifter behandles af de aktivitetsansvarlige og fremlægges til godkendelse for bestyrelsen.
Formand og næstformand kan i forening godkende ekstraordinære udgifter der ikke kan afvente en
bestyrelsesbeslutning. Bestyrelsen kan beslutte en bagatelgrænse for godkendelse af udgifter og uddele
prokura i henhold hertil, men den kan i ingen tilfælde overstige kr. 10.000 per enkeltstående udgiftspost.
Stk. 3
Forud for den ordinære generalforsamling udfærdiger og underskriver bestyrelsen regnskabet, som
herefter påtegnes af revisor.
§10
Ekstraordinær generalforsamling:
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 2/3 af
bestyrelsesmedlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlanger dette med angivelse af, hvilke
punkter man ønsker på dagsordenen.
Stk. 2
Indkaldelsen skal udsendes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.
Stk. 3
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes og afvikles efter samme regler som den ordinære, bortset fra den specielle dagsorden.
§11
Opløsning af foreningen:
Stk. 1
I tilfælde af foreningens opløsning, skal midlerne til en tilsvarende dansk registreret forening med sammenfaldende formål om at støtte veteraner eller efter bestyrelsens retningslinjer.
Stk. 2
Opløsning af foreningen kan kun finde sted ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal.
§12
Vedtægtsændringer:
Stk. 1
Indkommende forslag til vedtægtsændringer fremsat af et eller flere bestyrelsesmedlemmer skal vedtages
på generalforsamlingen med 2/3 flertal.
§13
Hæftelse/tegningsret:
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Det
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Der må ikke stiftes gæld i
foreningens navn.
Foreningen tegnes af formanden. I formandens fravær er det næstformanden der tegner foreningen.
– Disse vedtægter er godkendt på stiftende generalforsamling den 16. juni 2018
– Rettet ved Ekstraordinær Generalforsamling af 6. februar 2019 til bestyrelse på syv.
– Rettet ved Ordinær Generalforsamling af 24. februar 2021.
– Rettet ved Ekstraordinær Generalforsamling af 1. november 2021, med rettelse af regnskabsår,
fastsættelse af kontingent, mulighed for bagatelgrænse ved udgiftsgodkendelse, bestemmelse om
bestyrelsens selv-supplering samt 2/3 flertal ved fremtidige ændringer af vedtægter.
– Rettet ved Ordinær Generalforsamling 25. marts 2023, med tilføjelse af ”dansk registreret” § 11, stk. 1. i
sidste del af sætningen, samt en tilføjelse af ordene ”op til” i første sætning, således, at ordlyden i § 7, stk.
– Rettet ved generalforsamling 14 marts 2024, fjernelse af tekst hvor en bestemt forening får overført formue ved nedlæggelse af forening.
1.
Vedtaget på den Ordinære Generalforsamling d. 14. marts 2024.