Skip to main content

Veteranstøtte

Der findes mange aktører på veteranområdet, der støtter veteraner og pårørende. At øge koordineringen og opfordre til meningsfulde samarbejder mellem de mange aktører er en af Veterancentrets opgaver. 

Til at øge kendskabet på tværs af veteranområdet vedligeholder Veterancentrets Veteransekretariat nedenfor en oversigt over aktører, der er aktive. 

Du kan også finde en lokal forening nær dig ved at bruge dette interaktive kort. 

Veteranaktører i Danmark

Blood of Heroes Danmark 

Er en forening for alle veteraner fra politiet, Forsvaret og det civile. Foreningen vil sætte fokus på den enkelte veteran og tilbyder et stærkt sammenhold og kammeratskab, som man havde det, dengang man havde uniformen på. 

www.bloodofheroesdanmark.dk 

Blue Berets Motorcycle Club Denmark 

Er en motorcykelklub for veteraner. Klubbens hovedformål er at videreføre og styrke kammeratskabet fra tjenesten i udlandet såvel i nationalt som i internationalt regi. 

www.bbmc.dk

DANCONTRÆF 

For over 40 år siden blev en lille flok FN soldater enige om, at mødes efter hjemsendelsen fra Cypern. Denne ide blev starten på et årligt møde. I dag har foreningen udviklet sig til et mødested for alle, der har været udsendt under dansk flag, både i FN- og Nato regi. 

www.dancontraef.dk 

Danmarks marineforening 

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø. 

Danmarks Marineforeningen stiller sig gerne til rådighed på veteranområdet, og derfor kan man låne en af deres 74 marinestuer til diverse aktiviteter for veteraner og pårørende. 

www.marineforeningen.dk

Ønsker man at låne en marinestue kan man altid kontakte formanden Steen Engstrøm på tlf. 22322643 eller mail.

Lokalafdelinger – Danmarks Marineforening

LF@marineforeningen.dk 

Danmarks Veteraner 

Er foreningen der samler alle danske mænd og kvinder, der har været udsendt på en international fredsstøttende eller humanitær mission. Organisationen varetager danske veteraners interesser nationalt og er Danmarks stemme i World Veterans Federation. 

www.danmarksveteraner.dk 

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd 

Er samarbejdsforum og koordinerende ledersamvirke for Danske Soldaterforeningers Landsraad, Danmarks Marineforening, Flyvevåbnets Soldaterforening og De Danske Forsvarsbroderselskaber. Indsatsområderne er traditionspleje, støtte til veteraner og flagdagen.  

www.dsm-soldat.dk 

Danske Soldaterforeningers Landsråd 

Har til formål at varetage og koordinere samarbejdet mellem 24 tilsluttede landsforeninger inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Opgaven er at formidle forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten. 

www.soldater.dk 

DIF Soldaterprojekt 

Har til formål at hjælpe fysisk og psykisk skadede veteraner tilbage til et selvstændigt og meningsfuldt liv. Projektet anvender idræt som middel til at skabe sociale netværk og øget livsindhold. DIF Soldaterprojekt laver idrætstilbud som bl.a. safe zones, camps og ferielejr. 

www.difsoldaterprojekt.dk 

Faktor8 

Er et netværk for koner og kærester til traumatiserede veteraner med en tanke om ikke at stå alene med de udfordringer der kan være i at leve sammen med en traumatiseret veteran fra Forsvaret. 

www.faktor8.dk 

Familienetværket 

Fungerer både landsdækkende og lokalt og drives af frivillige pårørende, som selv har eller har haft en soldat udsendt. Netværket er for alle pårørende – uanset værn og rang. 

www.familienetvaerket.dk 

FN-Museet 

Det er Museets klare målsætning, gennem indsamling af dokumentation og effekter, at registrere, opbevare og udstille for at kunne dokumentere og formidle information om den danske internationale indsats i fredens tjeneste. 

www.fnmuseet.dk 

Folk & Sikkerhed 

Er en almennyttig, landsdækkende organisation, der er uafhængig af partipolitik. Formålet er gennem oplysning at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret for behovet for et forsvar, herunder et beredskab, og derigennem styrke forsvarsviljen og -evnen.  

www.folkogsikkerhed.dk 

Fonden Danske Veteranhjem 

De fem veteranhjem i Danmark (København, Odense, Fredericia, Aarhus og Aalborg) er samlingssteder for de mange, der kom hjem beriget og stærkere, end de drog ud – men også et sted, hvor man hjælper dem, der måtte have behov. 

www.veteranhjem.dk 

Hærens Konstabel og Korporalforening, Livlinen 

HKKF Livlinen er et tilbud til den gruppe af veteraner, som det etablerede system ikke evner at hjælpe. HKKF Livlinen yder holistisk støtte og hjælp ud fra veteranens behov. HKKF Livlinen er en integreret del af HKKF samlede indsats på veteranområdet. 

www.hkkf.dk 

InterForce 

Er et samarbejde mellem Forsvaret og den private og offentlige sektor om Forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige, samlet benævnt reservestyrken, således at samfundets samlede resurser udnyttes bedst muligt. 

www.interforce.dk 

Jæger- og Frømandskorpsets sociale netværk 

Hovedformål er at skaffe tryghed og sikkerhed for de pårørende særligt i de perioder, hvor soldaten er udsendt eller på længere varende øvelser. 

Ved spørgsmål til aktøren kan der rettes henvendelse til Veterancentrets Veteransekretariatet 

www.veterancenteret.dk

KFUMs Soldatermission i Danmark 

Står bag 14 KFUMs Soldaterhjem i Danmark samt soldaterhjem i visse missionsområder. På KFUMs Soldaterhjem i Høvelte, Aalborg, Holstebro, Varde og Fredericia er der oprettet rekreationsboliger til veteraner, der har brug for støtte.  

www.kfums-soldatermission.dk 

Klub Veterankids på Bornholm 

Klub Veterankids er organisatorisk forankret under KFUMs Soldatermission i Danmark og gennemfører arrangementer for børn og unge i alderen 8-17 år. Grupperne mødes et par aftener om måneden sammen med pædagoger og gennemfører aktiviteter, øvelser og fællesspisninger. 

Klub Veterankids på Bornholm 

Kredsen Mars og Merkur Danmark 

Er en forening af personer fra erhvervslivet og militære ledere på chefniveau. Foreningen blev dannet i 1975 med det formål at styrke kontakten mellem erhvervsfolk og militærfolk, deraf navnet Mars som gud for krig og Merkur som gud for handel. 

www.marsogmerkur.dk 

Minefeltets Venner 

Er en forening, som vil hjælpe hjemløse veteraner og veteranfamilier i Vordingborg, blandt andet gennem uddeling af overskudsmad og støtte til veteraner med PTSD. 

Ved spørgsmål til aktøren kan der rettes henvendelse til Veterancentrets Veteransekretariat. 

www.veterancenteret.dk

Natur Retreat for Veteraner 

Er et §110 botilbud på Strynø, rettet mod veteraner fra Forsvaret samt politibetjente der har været udsendt. Tilbuddet er for dig der vil mere med livet, og er baseret på ansvar og ejerskab, integritet og respekt i forhold til en selv, botilbuddets andre beboere samt ansatte. 

www.naturretreatforveteraner.dk 

Naturgruppen 

Naturgruppen består af krigsveteraner og deres pårørende, og arrangerer ture i naturen, sociale arrangementer, fælles arbejdsdage hos medlemmer og sammenkomster af festlig karakter. 

www.krigsveteran.dk 

Operators Hockey Club 

OPHC er en veteranforening, der spiller ishockey på firmaturneringsniveau og henvender sig til alle typer veteraner. OPHC har hjemsted i Aalborg, men har afdelinger i Aarhus og København. 

www.ophc.dk 

POW-Mia Eagles Mc Danmark 

Er en klub fortrinsvis for mænd, der har gjort tjeneste i Forsvaret, eller hvis hjerter slår for at støtte vore soldater. Klubbens formål er at støtte op om veteraner og deres familier. 

Foreningens Facebookside 

Sejlskibet S/Y Bia 

Omdrejningspunktet er båden S/Y BIA. Den er et fristed med kammeratskaber og oplevelser for alle veteraner og pårørende. 

S/Y BIA er en båd, hvor vi mødes, snakker, griner og får gode oplevelser sammen, både ved vedligeholdelse af båden og sejlads. Der er fokus på den enkelte med anerkendelse og respekt. Der er en ro på “den blå hylde”, som er svær at finde magen til. 

www.sy-bia.dk 

Soldatens Hus 

Soldatens Hus vil gennem aktiviteter bringe viden om soldaters virke til det civile samfund, skabe forbindelser mellem erhvervslivet og soldater samt give soldaterne mulighed for at dele deres historier, erfaringer og oplevelser med omverden.  

www.soldatenshus.dk 

Soldaterlegatet 

Formålet er at støtte militært personel og civile, der af Danmark er udsendt i militære missioner i udlandet, og som under missioner for dansk forsvar pådrager sig fysiske eller psykiske skader, som falder under krig eller krigslignende forhold, eller som afgår ved døden på anden måde. 

www.soldaterlegatet.dk 

Sons of Valhalla MC 

Er blevet grundlagt af tidligere soldater, som har tjent under NATO og UN, med bopæl i Danmark. Klubben er for veteraner og aktive soldater, som har tjent sit land, NATO eller UN, Hæren, Flyvevåbnet, Flåden, Hjemmeværnet. 

Foreningens Facebookside

Støt Soldater & Pårørende – SSOP 

Har til formål at yde økonomisk støtte til soldater, der er kommet til skade i tjeneste. Herudover yder foreningen støtte til den sårede eller afdøde soldats pårørende. SSOP yder støtte til psykologbehandlinger, rådgivning ved privat socialrådgiver, jobkonsulent, økonomisk rådgivning og veteranløb.  

www.ssop.dk 

SUF Veteran 

Er et forsorgshjem i naturskønne omgivelser på Fyn for veteraner som er godkendt som forsorgshjem og midlertidigt botilbud efter serviceloven. 

www.suf.dk 

Surfgaarden 

Surfgaarden er et rehabiliteringstilbud til veteraner, hvor surfing og friluftsliv er centralt i arbejdet med at få det bedre. Surfgaarden ligger i nærheden af Klitmøller og tilbyder §110-, §107- og §85-tilbud.  

www.surfgaarden.dk 

Team Veteran 

Er bestående af en række ressourcepersoner, hvor intentionen om hjælp til selvhjælp gennem idræt og kammeratskab er den drivende kraft. Team Veterans hovedaktivitet er løb med fokus mod maraton både i Danmark og i Udlandet. 

www.teamveteran.dk 

Velkommen Hjem 

Er en organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv tættere på hinanden til gavn for veteranerne, virksomhederne og samfundet, blandt andet igennem et mentorforløb for veteraner. 

www.velkommenhjem.net

Veteran Jumpstart 

Det er et tre måneders program, der nøje tager højde for dig, lige dér, hvor du er. Du får selvtilliden, og den indre ro tilbage. Veteran Jumpstart sikrer dig et rart, sikkert og støttende miljø, hvor kraftfulde coachingmodeller og -teknikker vil hjælpe dig til en bedre hverdag.  

www.veteranjumpstart.dk 

Veteran Oasen 

Er et værested der skal indeholde tilbud og daglige aktiviteter for veteraner i samarbejde med andre aktører indenfor veteranområdet. Det drives af veteraner, og bestyrelsen består blandt andet af personel fra Forsvaret, Politiet samt pårørende. 

www.veteranoasen.dk 

Veteranalliancen 

Veteranalliancen er en partipolitisk neutral paraplyorganisation for alle, som støtter arbejdet for deres mærkesager. Mærkesagerne omhandler bl.a. ønsker om at forbedre veteraners vilkår i forbindelse med arbejdsskadesager, adgang til væresteder og hjælp i kommunerne. 

www.veteranalliancen.dk 

Veterancaféer 

Veterancaféerne er lokalt forankrede selvstændige initiativer, som drives autonomt. Veterancaféernes formål er at skabe et frirum for kommunens og omegnens veteraner og pårørende og tilbyde dem et sted, hvor det er muligt at møde ligesindede på tværs af missioner. Veteranstøtten har lavet en samlet hjemmeside for veterancaféerne: 

www.veterancafeer.dk 

Veteraner ved Fjorden 

Veteraner ved fjorden er en forening for veteraner og pårørende i Ringkøbing-Skjern kommune. Vi afholder forskellige arrangementer i løbet af året f.eks. Veterancafé, skydning, shelterture og oplevelsesture.
Vi har lokaler på Vostrup Højskole, Tarmvej 73, 6880 Tarm.
Facebook: Veteraner ved fjorden 

www.veteranervedfjorden.dk

Veteraners Levevilkår 

Er en gruppe af veteraner, der hjælper andre veteraner med diverse praktiske gøremål. De baserer sig på private donationer. Derudover driver de veterancaféen ”Grotten”. 

Gruppens facebookside 

Veteranfonden 

Veteranfonden er et privat initiativ, der har til formål at støtte danske veteraner og pårørende. Deres bærende initiativ er musikfestivalen ENGAGE, som tilbyder gratis adgang for veteraner. På sigt håber de at kunne generere nok overskud på festivalen til at støtte andre veteranaktører økonomisk. 

www.veteranfonden.dk/ 

VeteranHaven 

VeteranHaven er en frivillig forening med et socialøkonomisk fundament. VeteranHaven skal ses som et supplement til det etablerede behandlingssystem for veteraner, da arbejdet og fællesskabet i VeteranHaven skal bringe brugerne tilbage til et socialt liv og en sund og indholdsrig hverdag. 

www.veteranhaven.dk 

Veterankortet.dk 

Er en ikke-politisk, non-profit organisation der samler rabatter og fordele for danske veteraner. Via tilmelding på får veteraner adgang til rabatter på en række varer og tjenesteydelser hos virksomheder i Danmark, Grønland, på Færøerne og enkelte i Norden. 

www.veterankortet.dk 

Veterans And Their Families 

Veterans And Their Families laver arrangementer for veteraner og pårørende. Deres målsætning er at skabe gode oplevelser for veteraner og deres familier, så de har positive minder og oplevelser at være fælles om. 

Ved spørgsmål til aktøren kan der rettes henvendelse til Veterancentrets Veteransekretariat. 

www.veterancenteret.dk

Veterans In Motion 

Veterans In Motion er en velgørende forening, der har til formål at udnytte aktiviteter og oplevelser – primært i naturen – til at fremme personlige kvaliteter hos sårede veteraner. Veterans in Motion har bl.a. været på ture til Grønland i henholdsvis kajak og på ski. 

www.veteransinmotion.dk 

Veteranskytterne 

Veteranskytterne er en forening for fysisk og psykisk skadede veteraner, deres nærmeste pårørende og familier, der har mistet. Veteranskytterne tilbyder forskellige aktiviteter for veteraner og deres pårørende – bl.a. det årlige arrangement Warrior Week, der afholdes i både Danmark og USA. 

www.veteranskytterne.dk 

Veteransupport.dk

Veteransupport.dk har til formål at støtte veteraner og efterladte via direkte økonomisk bistand eller økonomisk støtte til projekter til gavn for veteraner og pårørende. Veteransupport.dk arrangerer derudover en årlig veteranmarch og musikfestival ved Kronborg Slot.

Ved spørgsmål til aktøren kan der rettes henvendelse til Veterancentrets Veteransekretariat.

www.veterancenteret.dk

Veteranstøtten 

Veteranstøtten – tidligere kammeratstøtteordningen – drives i rammen af Danmark Veteraner. Veteranstøtten tilbyder en række forskellige sociale arrangementer for veteraner og pårørende. Derudover tilbyder de mulighed for samtale med og støtte fra andre veteraner via deres døgntelefon.   

www.veteranstøtten.dk 

Kontakt

Veteransekretariatet 

Mangler din forening, organisation eller tilbud på listen, kan du sende os en beskrivelse af jeres virke på 300 tegn inkl. mellemrum samt et link, hvor man kan læse mere.  

E-mail:
vetc-ktp-vs@mil.dk 

Telefon:
72819700 

 

Sidst opdateret 20. januar, 2023 – Kl. 07.54